Zmluvné podmienky

 

Základné pojmy:
Prevádzkovateľom sa rozumie
Langer Holding
Budovateľská 195
90046 Most pri Bratislave
 
Zodpovedná osoba:
Zuzana Dobošová
Póšfa 7, 93034 Holice
Tel.č.: +421 918 963 428
 
IČO : 46 264 337
DIČ : 202 330 9068
 
 
Zákazníkom sa rozumie registrovaný ale aj neregistrovaný užívateľ stránky www.syry.info, ktorý má na základe registrácie a aj bez nej možnosť objednať produkty na stránke prevádzkovateľa. Objednávať si môže tovar zákazník starší ako 18 rokov. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky zákazníka tovar určený.
Miestom určenia sa rozumie miesto určené zákazníkom, na ktoré je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie tovaru, ktorý je súčasťou ponuky prevádzkovateľa na jeho stránke. Dodanie tovaru realizujeme osobným odberom, alebo donáška v oblastiach Bratislavy, Senec, Dunajská Streda, Nová Baňa a ich okolí. Iné lokality pre dodanie tovaru sú k dispozícií cez kuriérsku spoločnosť Donáška 24/7 ( donaska247.webnode.sk ).Otváracia doba výdajní tovaru je nepravideľná, termín osobného vyzdvihnutia tovaru záleži od dohody. Dodacie podmienky je možné konzultovať u zodpovednej osoby e-mailom na zuzana@syry.info alebo telefonicky na čísle +421 918 963 428.
 
 
Objednávka:
Zákazník má možnosť výberu konkrétneho výrobku, ktorý chce poslať príjemcovi. Po ukončení objednávky svoju voľbu potvrdí a vyplní formulár. Pokiaľ je zákazník registrovaný vyplývajú mu z registrácie nejaké výhody. Pokiaľ zákazník registrovaný nieje tovar môže objednať a objednávku odoslať. Objednávku je možné zrušiť maximálne do 1 hodiny po objednaní, a to len Emailom a následne aj telefonickým kontaktom na príslušné kontaktné údaje prevádzkovateľa.
 
 
Platba:
Za objednaný tovar môže zákazník platiť nasledovne: 
• osobne v hotovosti pri dodaní tovaru 0% navýšenie
• osobne stravnými lístkami pri dodaní tovaru (z lístkov sa nevydávaakceptujeme TicketRestaurant, DOXX, SODEXO GastroPass, Vaša Stravovacia) 5% navýšenie z hodnoty platby stravnými lístkami 
• prevodom z účtu na účet 0% navýšenie
• osobne platobnou kartou (MASTERCARD, MAESTRO, VISA, VISA ELECTRON) pri dodaní tovaru 2% navýšenie z hodnoty platby kartou
• prevodom cez platobný systém PayPal na e-mail syry.info@zoznam.sk za poplatok 1,2€/objednávka
• prevodom cez platformu VIAMO na číslo +421918967525, 0% navýšenie z hodnoty platby
 
 
Dodacie podmienky:
Preprava tovaru sa uskutoční v zmysle zasielateľských a prepravných podmienok prevádzkovateľa. Poplatky za doručenie a balenie sú zahrnuté v cene objednaného tovaru, pričom cena nákupu je už konečná vrátane vedľajších nákladov. Objednávateľ už neplatí nijaké ďalšie poplatky. Prevádzkovateľ zabezpečuje dodanie tovaru kedykoľvek počas pracovného dňa, čo možno najpresnejšie v termíne podľa želania zákazníka. V prípade, že príjemca odmietne prevziať tovar, ktorý si objednal (ak nebola objednávka telefonicky a e-mailom zrušená), organizácia Langer Holding takéhoto klienta bude evidovať ako nežiadúceho. Takýto klient si v budúcnosti bude môcť objednať tovar už len nabitím si kreditu na svoj účet alebo platbou vopred.
Ak sa jedná o čerstvé výrobky s rýchlou dobou spotreby a zákazník odmietne ich prevzatie alebo si ich v stanovenom termíne nevyzdvihne, organizácia Langer Holding si vyhraduje právo na zaplatenie plnej kúpnej ceny ako pokutu za nezrušenie rezervácie na výrobky ktoré boli pripravené na odber pre zákazníka.
 
 
Prevádzkovateľ sa zaväzuje: 
Dodať správny druh objednaného tovaru na základe objednávky zákazníka v určenej cene 
zabaliť zásielku a odoslať ju v dohodnutej lehote na miesto určenia, 
v prípade, že nie je možné zásielku doručiť je prevádzkovateľ povinný informovať zákazníka a dohodnúť ďalší postup, zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou, 
všestranne chrániť záujmy zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky. Zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám ani ich komerčné využitie. 
 
 
Zákazník sa zaväzuje: 
Objednať produkt stanoveným spôsobom na stránke prevádzkovateľa, 
vyznačiť v objednávke kompletnú adresu miesta určenia, prípadne inej špecifikácie miesta určenia, 
v objednávke uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo, pokiaľ mu nebolo pridelené zákaznícke číslo alebo kód, prijať späť nedoručiteľnú zásielku (ak príjemca odmietne zásielku prevziať alebo je z iných dôvodov nedoručiteľná - nepresná alebo neexistujúca adresa, neprítomnosť príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorá by zásielku mohla prijať a podobne), pokiaľ nie je zákazníkom uvedené, aby bola zásielka doručená výlučne do rúk príjemcu.
 
 
Záruka:
Na objednaný tovar poskytuje prevádzkovateľ záruku aká je uvedená na výrobku od konkrétneho výrobcu. Ak nastane situácia, že doručený nákup (tovar) neboli čerstvé alebo bol tovar inak poškodený, kontaktujte prosím zodpovednú osobu e-mailom na zuzana@syry.info alebo telefonicky na čísle +421 918 963 428, kde vybavíme prípadné reklamácie k Vašej spokojnosti.
 
 
Reklamácie:
Reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, a to hneď na mieste pri doručení tovaru príjemcovi. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne u vodiča na tlačive (každý vodič má pri sebe požadované tlačivo) alebo Emailom či telefonickým kontaktom na kontaktné údaje zodpovednej osoby. 
Ak bola zásielka dodaná s oneskorením, bol poškodený obal a podobne, kontaktujte zákaznícky servis prevádzkovateľa syry@syry.info .  V prípade, že je prevádzkovateľ za reklamáciu zodpovedný, vyrieši ju promptne k Vašej spokojnosti. Ak zákazník neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok platí, že zásielka bola doručená riadne a včas. Zákazník zodpovedá prevádzkovateľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým,že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.
 
 
Reklamné informácie:
Prevádzkovateľ organizácia Langer Holding bude prostredníctvom Emailu rozposielať zaregistrovaným zákazníkom obchodné informácie. Registráciou každý zákazník túto skutočnosť potvrdzuje a súhlasí s ňou. E-mail bude spĺňať všetky podmienky zákonov Slovenskej republiky a nebude ho možne považovať za nevyžiadaný.
 
 
Záverečné ustanovenia:
Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom a zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 
 
Ochrana osobných údajov:
Odoslaním údajov vyjadruje používateľ (zákazník) súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 428/2002 Z.z a jeho zmien a doplnkov /Zákon o ochrane osobných údajov/.
 
 
Predaj cez iné platformy:
Ak sa jedná o predaj výrobkov prostrednictvom tretích strán ako napríklad zľavové portáli. Voucher alebo kupón je možné využiť len raz na jednu objednávku. Ak zákazník nevyužije kupón v jeho platnosti alebo si nevyzdvihne objednávku v stanovenej dobe, kupón prepáda a nevzniká nárok na jeho využitie ani preplatenie.
 
 
Prevádzkovateľ organizácia Langer Holding si vyhradzuje právo meniť horeuvedené obchodné podmienky. Môže ich meniť aj bez súhlasu zákazníka. Je však povinný informovať o zmenách, ktoré sa uskutočnia.
 
 
Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa otvorenia e-shopu chutne-syry.webnode.sk a to od 26. februára 2013. Posledná zmena VOP bola 06.marca.2014.

Kontakt

Chutné Domáce Syry

Póšfa 7
93034, Holice

Ipeľská 11
82107, Bratislava

Budovateľská 195
90046, Most pri Bratislave

Mlynské Nivy 17
96641, Veľká Lehota


+421 918 963 428
+421 911 392 387